piątek, 28 grudnia 2012

Dodatkowe elementy w klauzulach umownych na wypadek sporu


W poprzednim tygodniu mowa była o tym, jak zredagować klauzulę umowną na wypadek sporu, która zwiększy szanse stron na rozwiązanie polubowne. Przedstawiliśmy krok po kroku najważniejsze elementy takiej klauzuli i wskazaliśmy przykładowe zapisy umowne. W niniejszym wpisie wskażemy, jakie dodatkowe zapisy można wprowadzić do klauzul umownych na wypadek sporu.

Zainicjowanie negocjacji/ mediacji
Strony mogą już w umowie opisać szczegółowo kolejne czynności, jakie należy przedsiębrać w związku z zaistniałym sporem. Dzięki temu będą miały pewność, że negocjacje / mediacje nie okażą się jedynie pustym sloganem.

"1. W przypadku zaistnienia sporu, którego nie udało się rozwiązać poprzez zwykłe starania stron, każda ze stron ma prawo zainicjować negocjacje wysyłając do drugiej strony pismo, w którym wskaże możliwie dokładnie: (a) przedmiot sporu, (b) zwięzły opis dotychczasowych stanowisk obydwu stron i argumentacji, (c) imię i nazwisko oraz funkcję osoby, która będzie reprezentować tę stronę w rozmowach oraz osób, które oprócz niej będą brały udział w rozmowach. W ciągu ... dni od doręczenia pisma drugiej stronie, strona ta udzieli pisemnej odpowiedzi, w której, w analogiczny sposób, przedstawi punkty a-c. W ciągu ... dni od doręczenia pierwszego pisma w sprawie negocjacji, osoby wyznaczone przez strony do prowadzenia rozmów spotkają się w uzgodnionym czasie i miejscu w celu przeprowadzenia negocjacji.
2. O ile reprezentanci stron uczestniczący w negocjacjach nie dokonają innych ustaleń na piśmie, negocjacje, o których mowa w niniejszej umowie zakończą się na tym jednym spotkaniu, wskazanym w punkcie poprzednim. Jeśli strony nie zdecydują się na kontynuowanie negocjacji, nie wyklucza to wznowienia bądź rozpoczęcia negocjacji w przyszłości."

"W przypadku sporu, którego nie udało się zakończyć w toku negocjacji pomiędzy stronami bądź co do którego jedna ze stron odmówiła udziału w negocjacjach, każda ze stron ma prawo zainicjować mediację wysyłając do wybranego przez strony mediatora (z kopią do drugiej strony) wniosek, w którym wskaże możliwie dokładnie przedmiot sporu oraz swoje oczekiwania względem drugiej strony."

Udział w mediacji  
Warto również, podobnie jak w przypadku negocjacji, podkreślić cel spotkań mediacyjnych i zawrzeć w umowie wzajemne zobowiązanie do działania w mediacji w dobrej wierze.

"Strony deklarują, że występując w mediacji działać będą w dobrej wierze, w celu zakończenia powstałego pomiędzy nimi sporu."

Poufność negocjacji/ mediacji
Poufność pertraktacji ugodowych, negocjacji i mediacji jest zasadą, która wynika z zasad etyki obowiązujących radców prawnych i adwokatów oraz, w odniesieniu do mediatorów, z kodeksu postępowania cywilnego. Dodatkowo, w odniesieniu do mediacji, kodeks postępowania cywilnego stanowi, że bezskuteczne jest powoływanie się w toku postępowania przed sądem lub sądem polubownym na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym.

Warto jednak wskazać w umowie, że także strony tych rozmów zobowiązane są do zachowania poufności.

"1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich ofert, obietnic i innych oświadczeń, wyrażonych na piśmie bądź w innej formie, które były częścią negocjacji / mediacji, bez względu na to, czy pochodziły one bezpośrednio od stron, od ich pełnomocników, doradców, pracowników czy innych osób biorących udział w tych rozmowach. W szczególności tego typu informacje nie mogą być wykorzystane w celu innym niż do osiągnięcia porozumienia co do zaistniałego pomiędzy stronami sporu bez konieczności skierowania sprawy do sądu powszechnego bądź polubownego. 
2. Powyższe nie dotyczy informacji, które są już powszechnie dostępne, oraz do których wyjawienia strona zobowiązana jest na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu bądź ostatecznej decyzji administracyjnej."

Określenie momentu skierowania sprawy do sądu
"1. Sprawę, która zgodnie z niniejszą umową została skierowana do mediacji, każda ze stron może skierować do sądu powszechnego / polubownego, jednakże nie wcześniej niż po zakończeniu pierwszej sesji mediacyjnej albo po upływie ... dni od złożenia wniosku o mediację, w zależności od tego, co nastąpi najpierw ("Data Końcowa"). Mediacja może być kontynuowana także po skierowaniu sprawy przez którąkolwiek ze stron do sądu powszechnego / polubownego, o ile obie strony wyrażą taką wolę.
2. Strony wzajemnie deklarują, że przed upływem Daty Końcowej wskazanej w punkcie poprzednim żadna z nich nie skieruje sprawy do sądu powszechnego/ polubownego, za wyjątkiem wniosków związanych z zabezpieczeniem powództwa / dowodu / ogłoszeniem upadłości." 

cc photo by colemama / flickr


Spodobał Ci się ten post?
Skomentuj go lub podziel się nim.

O autorze: Łukasz Łaniecki - dyplomowany mediator, negocjator, trener z zakresu zarządzania konfliktem. Autor bloga Pozasądowe Rozwiązywanie Sporów.


Jeśli podoba Ci się zawartość tego bloga, polub stronę Prawnik w mediacji na facebook'u - będziesz mieć na bieżąco dostęp do ciekawych treści nt. roli prawnika w mediacji.

czwartek, 20 grudnia 2012

Jak zredagować klauzulę umowną na wypadek sporu?


W zeszłotygodniowym wpisie dokonaliśmy krótkiej analizy najczęściej spotykanych klauzul umownych na wypadek sporu. Zastanawialiśmy się nad tym, w jaki sposób (i czy w ogóle) wprowadzenie do klauzul określających właściwość miejscową sądu fragmentu dotyczącego dążenia przez strony do polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu (jednak bez zamieszczenia w umowie klauzuli mediacyjnej) jest w stanie zwiększyć szanse na rozwiązanie polubowne.

Zgodnie z zapowiedzią, w tym tygodniu piszemy o tym, jak prawidłowo zredagować klauzulę na wypadek sporu, która zwiększy szanse na rozwiązanie polubowne.

Zacznijmy od tego, że we wspomnianej w poprzednim wpisie frazie "strony będą dążyć do rozwiązania sporu polubownie" (bądź jej podobnych) ma nic negatywnego. Nic negatywnego w tym sensie, że jeśli ktoś zdążył się już do niej przyzwyczaić, to od niej może zacząć redagowanie klauzuli na wypadek sporu - aby jednak zwiększyć szanse na rozwiązanie polubowne, nie może wyłącznie na niej poprzestać, a zatem konieczne jest jej rozbudowanie.

Sugerujemy aby klauzula na wypadek sporu składała się z kilku kroków (rozwiązanie multi-step).

Krok 1. W pierwszej kolejności warto dać stronom szansę na rozwiązanie sporu w drodze negocjacji. Wprowadzenie zapisu odnośnie negocjacji (jako jednego z etapów na drodze do polubownego rozwiązania sporu) jest, bez porównania, lepszym rozwiązaniem niż samo wspomnienie o "dążeniu do rozwiązania sporu polubownie". Po pierwsze, zadziała wspomniany we wcześniejszym wpisie automatyzm - w sytuacji, gdy zaistnieje spór strony odwołają się do zapisów umownych i podejmą w pierwszej kolejności rozmowy, co już będzie można uznać za sukces, po drugie wskazujemy konkretne działania, które należy podjąć, czego brak w przypadku zapisu mówiącego wyłącznie o "dążeniu do rozwiązania sporu polubownie".  

"W przypadku sporu wynikającego z niniejszej umowy lub w związku z nią, odnoszącego się również do jej istnienia, ważności lub wypowiedzenia, strony postanawiają prowadzić w pierwszej kolejności negocjacje w celu jego polubownego rozwiązania. Strony postanawiają negocjować w dobrej wierze i do rozmów tych angażować osoby mające umocowanie do podejmowania wiążących decyzji."

Aby wyeliminować obawę związaną z tym, że etap negocjacji będzie trwać zbyt długo (ewentualnie, że będzie celowo przeciągany przez drugą stronę), warto wprowadzić zapis dotyczący czasu trwania negocjacji i określić, jakie działanie (jaki etap) będzie następny. Tu dochodzimy do mediacji.

Krok 2. Kolejnym etapem powinna być próba rozwiązania sporu przy udziale mediatora. Impas w negocjacjach zdarza się bardzo często, jest niemal nieodłączną częścią negocjacji. Niektórzy profesjonalni negocjatorzy twierdzą nawet, że prawdziwe negocjacje zaczynają się dopiero w momencie, gdy jedna ze stron lub obie powiedziały NIE. Dopiero wówczas pojawia się szansa dla wprawnego negocjatora (lub mediatora) na przełamanie impasu. Zatem, jeśli strony w trakcie negocjacji nie potrafiły uporać się z problemem, warto skorzystać z pomocy profesjonalisty w zakresie sporów (mediatora) i spróbować wznowić (i może dokończyć) rozpoczęte negocjacje zanim dojdzie do eskalacji konfliktu.

"Jeżeli w terminie ... dni od momentu rozpoczęcia negocjacji strony nie osiągną porozumienia, spór zostanie skierowany do ... (mediatora, centrum mediacji) celem przeprowadzenia mediacji."

Warto od razu wskazać mediatora lub sposób jego wytypowania przez strony, aby uniknąć sporu dotyczącego jego wyboru na późniejszym etapie. Tutaj rozwiązań może być wiele, dlatego nie będziemy ich z osobna opisywać.

Jako, że kwestia partycypowania w kosztach postępowania mediacyjnego ciągle potrafi być odrębnym źródłem konfliktu, warto już zawczasu wyraźnie zapisać, że strony będą w nich partycypować równym stopniu (zgodnie z zasadą, jaka obowiązuje w mediacjach). 

"Wszelkie koszty związane z postępowaniem mediacyjnym (wynagrodzenie mediatora i jego wydatki) strony będą ponosić po połowie/ w równych częściach. Powyższe nie dotyczy kosztów ponoszonych przez same strony w związku z mediacją (przejazdy, utracone wynagrodzenie, koszty obsługi prawnej oraz wszelkie inne koszty, utracone korzyści itp.), które każda strona ponosi za siebie."

Również w przypadku mediacji warto wprowadzić zapis dotyczący czasu trwania mediacji i określić, jakie działanie (jaki etap) będzie następny. Przemawiają za tym względy opisane przy okazji omawiania etapu negocjacji. Tu dochodzimy do ostatniego etapu, tj. skierowania sprawy do sądu.

Krok 3. "Jeżeli sporu nie uda się zakończyć w drodze mediacji w terminie ... dni od momentu jej rozpoczęcia ... [arbitraż/ sąd powszechny].”.    

W następnym wpisie podpowiemy, jakie dodatkowe zapisy można wprowadzić do klauzul umownych na wypadek sporu.


Spodobał Ci się ten post?
Skomentuj go lub podziel się nim.

O autorze: Łukasz Łaniecki - dyplomowany mediator, negocjator, trener z zakresu zarządzania konfliktem. Autor bloga Pozasądowe Rozwiązywanie Sporów.


Jeśli podoba Ci się zawartość tego bloga, polub stronę Prawnik w mediacji na facebook'u - będziesz mieć na bieżąco dostęp do ciekawych treści nt. roli prawnika w mediacji.

czwartek, 13 grudnia 2012

Umowne klauzule na wypadek sporu. Jak zwiększyć szanse na rozwiązanie polubowne?Klauzulę mediacyjną można spotkać w umowach niezwykle rzadko. Dominująca jest za to praktyka wskazywania w umowach sądu miejscowo właściwego do rozstrzygania wszelkich sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy. W najlepszym wypadku, w takich klauzulach mowa jest o tym, że przed skierowaniem sprawy do sądu strony będą dążyć do polubownego rozwiązania sporu, w najgorszym brakuje i tego. 

Są to najczęściej standardowe klauzule umowne, które powielane są we wszelkich umowach, jakie dany prawnik sporządza, z jedną modyfikacją, która dotyczy owej właściwości miejscowej.
Zastanówmy się przez chwilę, jak taka redakcja tych postanowień umownych wpływa na dalsze losy sporów. Załóżmy przy tym, że klauzula zawiera regulację, zgodnie z którą przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego strony dążyć będą do jej polubownego rozwiązania (wariant bardziej optymistyczny). 

W mojej ocenie nie ma zasadniczej różnicy pomiędzy klauzulą wzbogaconą o fragment dotyczący prób polubownego rozwiązania sporu a klauzulą jej pozbawioną. Jest oczywiste, że zanim sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego, strona, która uważa, że umowa nie jest wykonywana (bądź jest wykonywana nieprawidłowo) będzie się starać doprowadzić do stanu zgodnego z umową bądź w drodze bezpośrednich rozmów, bądź poprzez wystosowanie pisma do drugiej strony. Prawnik też raczej nie skieruje sprawy na drogę postępowania sądowego bez wystosowania wezwania do dobrowolnego spełnienia świadczenia, ponieważ druga strona mogłaby później argumentować, że skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego nie było konieczne, a to jak wiadomo może oznaczać negatywne konsekwencje w kontekście rozdziału kosztów postępowania.
Zatem, czy fragment dotyczący prób polubownego rozwiązania sporu znajdzie się w umowie, czy nie, na zdrowy rozum można przyjąć, że nikt nie skieruje sprawy do sądu zanim sam nie podejmie próby wyegzekwowania świadczenia. 
      
konsekwencji  żadna z w/w klauzul nie przyczyni się raczej do uniknięcia skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. W sytuacji, gdy pomiędzy stronami zaistnieje spór wynikający z zawartej umowy, strona (po nieudanej próbie wyegzekwowania świadczenia od kontrahenta) skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego bądź przekaże ją prawnikowi z prośba by zrobił to za nią. Zadziała ten sam automatyzm, z którym mamy do czynienia, gdy trzeba umowę np. zmodyfikować bądź rozwiązać - najpierw sprawdzone zostanie, co mówi na ten temat umowa i podjęte zostaną stosowne działania. 

Wprowadzenie do umowy prawidłowo zredagowanej klauzuli mediacyjnej jest zatem zupełnie czymś innym niż wprowadzenie zapisu odnośnie prób polubownego rozwiązania sporu. Klauzula mediacyjna spowoduje, że strony - w razie fiaska rozmów i innych prób polubownego rozwiązania sporu - stosując w/w automatyzm skorzystają z pomocy mediatora. Jest to o tyle istotne, że sytuacja, w której strony nie będą w stanie same polubownie rozwiązać sporu jest bardzo częsta, a zatem brak klauzuli mediacyjnej oznacza tak naprawdę zawsze jedno i to samo - sąd. 
Oczywiście wprowadzenie klauzuli mediacyjnej nie stoi na przeszkodzie określeniu w kolejnym punkcie umowy właściwości miejscowej sądu powszechnego (arbitrażowego) na wypadek, gdyby mediacja nie doprowadziła do zawarcia porozumienia.  

Jak prawidłowo zredagować klauzulę mediacyjną napiszemy w kolejnym wpisie.      

cc photo by frank3.0 via flickr


Spodobał Ci się ten post?
Skomentuj go lub podziel się nim.

O autorze: Łukasz Łaniecki - dyplomowany mediator, negocjator, trener z zakresu zarządzania konfliktem. Autor bloga Pozasądowe Rozwiązywanie Sporów.


Jeśli podoba Ci się zawartość tego bloga, polub stronę Prawnik w mediacji na facebook'u - będziesz mieć na bieżąco dostęp do ciekawych treści nt. roli prawnika w mediacji.

środa, 5 grudnia 2012

Wykaż się, ale nie zaskakujKreatywność jest pożądaną cechą w mediacji - dzięki niej strony mogą znaleźć różne sposoby na zaspokojenie swoich interesów. Do tego sprowadza się także najważniejsza różnica pomiędzy żądaniami a interesami stron sporu, która polega na tym, że zadośćuczynić żądaniu można tylko w jeden sposób, a zaspokoić interes na różne sposoby.
Pełnomocnik może w tym zakresie wspierać stronę, starając się wspólnie z nią znaleźć możliwe rozwiązania, które następnie będzie można przedstawić drugiej stronie jako propozycje odnośnie pogodzenia rozbieżnych interesów.

Pełnomocnik ma zatem do spełnienia niezwykle ważną rolę w mediacji, która polega przede wszystkim na odpowiednim przygotowaniu się z klientem do mediacji, jak i wspieraniu klienta podczas mediacji. Powinien on jednak zawsze pamiętać, że w mediacji to nie on gra pierwsze skrzypce (jak to najczęściej bywa na sali sądowej), ale jego klient.

Biorąc pod uwagę oczekiwania większości klientów na początku współpracy z prawnikiem, w szczególności wtedy, gdy klient ma do sprawy bardzo emocjonalny stosunek i nie myśli o niczym innym, jak tylko o walce w sądzie do upadłego, prawnik nie powinien podejmować decyzji odnośnie prowadzenia rozmów z drugą stroną (negocjacji) bez skonsultowania tego ze swoim klientem. To dość oczywiste. W równym stopniu prawnik nie powinien podejmować decyzji za klienta w toku negocjacji czy mediacji bez wcześniejszego ich skonsultowania z klientem. Zachowanie, które uchodzi za normalne i pożądane na sali sądowej, czyli podejmowanie pewnych decyzji (głównie o charakterze procesowym) bez ich konsultowania z klientem (których klient czasami nie jest w stanie zrozumieć, bo się na procedurze nie zna), będzie porażką w toku mediacji.

Znam kilka przypadków, w których pełnomocnicy stron (kierując się nawykami żywcem przeniesionymi z sali sądowej) podejmowali za klienta decyzje w toku negocjacji lub mediacji bez wcześniejszej konsultacji z klientem, doprowadzając tym samym klienta do złości oraz powodując swoim zachowaniem impas w rozmowach, a w skrajnych przypadkach doprowadzając do ich zerwania.

Przypadki, które znam dotyczyły: nieautoryzowanego postawienia warunku dodatkowego, jako przesłanki zawarcia ugody (porozumienia), nieprzekazania informacji pomimo wyraźnego życzenia klienta, nieprzekazania drugiej stronie propozycji ugodowej, nieautoryzowanego rozpoczęcia rozmów z drugą stroną.

We wszystkich wyżej opisanych przypadkach prawnikom wydawało się, że zabłysną jako strażnicy interesu klienta i wszyscy oni później żałowali swoich decyzji, które wynikały z braku przygotowania do pełnienia roli pełnomocnika w negocjacjach i w mediacji. 

cc photo by jfingas via flickr


Spodobał Ci się ten post?
Skomentuj go lub podziel się nim.

O autorze: Łukasz Łaniecki - dyplomowany mediator, negocjator, trener z zakresu zarządzania konfliktem. Autor bloga Pozasądowe Rozwiązywanie Sporów.


Jeśli podoba Ci się zawartość tego bloga, polub stronę Prawnik w mediacji na facebook'u - będziesz mieć na bieżąco dostęp do ciekawych treści nt. roli prawnika w mediacji.

wtorek, 27 listopada 2012

Likwidujmy bariery w rozwoju mediacji!


Określając rozwój mediacji w Polsce zdecydowanie nie użylibyśmy określenia „dynamiczny”. Proces ten napotyka wiele barier rozmaitego rodzaju, o których była mowa w Salonie mediatora – cz.2. Uczestnicy Salonu nie ograniczyli się jednak do oceny obecnego stanu rzeczy, ale wypracowali możliwe rozwiązania mogące wpłynąć na poprawę sytuacji. Na wstępie pozwolę sobie podzielić proponowane działania na 5 sfer: edukacji, informacji, promocji, dobrych praktyk oraz legislacji.

Edukacja. Działania edukacyjne należy skierować do dwóch różnych grup odbiorców. Podstawową grupą docelową jest młode pokolenie i to już na etapie edukacji szkolnej. Działaniem doraźnym jest organizowanie lekcji (np. w ramach „godzin wychowawczych”) dotyczących dobrej komunikacji, prowadzenia negocjacji i mediacji. Zainteresowani ciekawą prezentacją tematu nauczyciele i uczniowie mogliby doskonalić swoje umiejętności w programach „mediacji rówieśniczej”, czy „negocjacyjnych” kółkach zainteresowań. Działaniem docelowym byłoby wprowadzenie do szkół przez Ministerstwo Edukacji całościowego programu nauczania poświęconego tym zagadnieniom.

Drugą grupą docelową są podmioty mające wpływ na przystępowanie stron do mediacji. Mowa tu głównie o środowiskach prawniczych – sędziach, prokuratorach i pełnomocnikach stron. W tym zakresie warto prowadzić szkolenia tematyczne (np. organizowane przez samorządy zawodowe). Stopień świadomości tej grupy systematycznie się zwiększa, ale nie można ustawać w wysiłkach, gdyż niewielka wciąż ilość mediacji wskazuje, że wciąż jest wiele do zrobienia.

Informacja o mediacji, jej zasadach i zaletach powinna być łatwo dostępna dla społeczeństwa. W tym celu warto załączać przystępną ulotkę o mediacji do pierwszej korespondencji wychodzącej z sądu (np. przy wysyłaniu odpisu pozwu). Kolejnym pomysłem jest stworzenie stałych punktów informacyjnych przy każdym sądzie, w których w ustalonych dniach dyżury pełniliby mediatorzy (jako rozwinięcie działalności już istniejących punktów) i na bieżąco udzielali wyjaśnień w powyższym zakresie.

Promocja. Należy aktywnie wspierać rozwój mediacji w mediach. Dlatego też akcja Ministerstwa Sprawiedliwości „Masz prawo do mediacji” powinna być kontynuowana i rozwijana. Warto zainteresować odpowiednie podmioty wprowadzeniem dobrych wzorców mediacyjnych w serialach telewizyjnych, które pełnią przecież swoistą rolę edukacyjną. Do rozważenia jest idea promowania „pro-mediacyjnych” przedsiębiorców. Takich, którzy poprzez zapisy umowne i praktykę udowadniają, że jest to słuszna droga. Działania w tym kierunku mogłyby obejmować konkursy, gale itp.

Dobra praktyka, czyli małe ale bezcenne kroki, które uczynią mediację bliższą i łatwiejszą do zrozumienia. Pierwszą idea to zastąpienie w powszechnym obrocie słowa „ugoda” słowem „porozumienie”. To pierwsze kojarzy się z definicją z art. 917 k.c. i ma raczej negatywne konotacje, podczas gdy drugie niesie ze sobą ładunek pozytywnych emocji i nie zakładamy automatycznie, że będziemy musieli z czegoś rezygnować.

W ramach gdańskiej dobrej praktyki „Salon mediatora” pragnie otworzyć się jeszcze szerzej i zaprosić do wspólnych spotkań także samorządy, banki, ubezpieczycieli itp. Dzięki temu formuła będzie naprawdę szeroko otwarta, a potencjalni beneficjenci mediacji będą mogli skonfrontować swoje wątpliwości i obawy ze środowiskiem prawno-mediacyjnym.

Legislacja. W tym zakresie uzasadnione wydają się głosy o potrzebie opracowania i uchwalenia osobnej ustawy „mediacyjnej”. Dzięki temu nie tylko ujednolicone zostałyby przepisy (np. regulujące wymagania dla mediatorów), ale też wzrósłby prestiż samej instytucji. Wielką zachętą dla korzystania z mediacji byłaby możliwość odliczenia kosztów mediacji od podatku lub ponoszenie części kosztów (w określonych przypadkach) przez Skarb Państwa.

Powyższe pomysły z całą pewnością nie wyczerpują puli sposobów jakie mogłyby przyczynić się do likwidacji barier w rozwoju mediacji. Zapraszam do dodawania własnych koncepcji w komentarzach!


cc photo by TheManfromUtah via flickr

Spodobał Ci się ten post?
Skomentuj go lub podziel się nim.

O autorze:  Michał Ryszard Wysocki - stały mediator sądowy, asesor notarialny.Jeśli podoba Ci się zawartość tego bloga, polub stronę Prawnik w mediacji na facebook'u - będziesz mieć na bieżąco dostęp do ciekawych treści nt. roli prawnika w mediacji.

czwartek, 22 listopada 2012

Jakie bariery stoją na drodze rozwoju mediacji w Polsce? Salon mediatora - cz. 2


Dnia 19 listopada miał miejsce kolejny „Salon mediatora”. Informacja o inicjatywie i sprawozdanie z pierwszego spotkania zostało przedstawione tu: Salon mediatora – cz.1. Frekwencja ponownie dopisała i choć grono uczestników uległo nieznacznym zmianom osobowym, to pojawiło się nieco więcej osób niż poprzednio.

Drugie spotkanie salonu zainaugurował radca prawny Piotr Kubik - Prezes Ośrodka Mediacyjnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku prelekcją pod tytułem: „Dlaczego trudno nakłonić strony do mediacji?” Wystąpienie oparte zostało o wyniki ankiety, którą mecenasowi udało się przeprowadzić z 20-stoma adwokatami i radcami prawnymi. Jak się okazało 50% respondentów miała styczność z mediacją w sprawach cywilnych lub gospodarczych (jako pełnomocnik albo mediator), z czego w 50% była to mediacja umowna, a w 50% ze skierowania sądu. Większość z nich w mediacji uczestniczyło raz, a rekord to uczestnictwo w 5 mediacjach przez jednego pełnomocnika. Ankietowani, którzy częściej uczestniczyli w mediacji wskazywali, że z reguły w około 50% spraw zawierana była ugoda. Odpowiedzi na pozostałe pytania przedstawiały się następująco:
- „Czy proponowałaś/eś mediację swoim klientom?” 50% TAK, a 50% NIE,
- „Czy odradzałaś/eś mediację swoim klientom?” 30% TAK, a 70% NIE,
- „Czy klient odmówił prowadzenia mediacji?” 40% TAK, a 60% NIE.

Na podstawie ankiety, rozmów z pełnomocnikami i własnych doświadczeń mecenas Piotr Kubik stwierdził, że bariery w rozwoju mediacji można podzielić na obiektywne i subiektywne. Najważniejsza bariera obiektywna to ciągły brak wiedzy o mediacji. Barier subiektywnych jest zdecydowanie więcej, a główne to kwestie mentalności klientów, takie jak:
a) bezgraniczne przekonanie o własnej racji i nieomylności, które czynią jakiekolwiek rozmowy z druga stroną z „założenia bezprzedmiotowe”,
b) niechęć do uczestniczenia w sytuacji „bycia poddanym presji w celu zmiany swojego stanowiska”,
c) niechęć do podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności.

W czarnym scenariuszu możemy spotkać klienta, który nie dopuszcza możliwości dyskutowania na temat oczywistości posiadania przez niego racji, na mediację patrzy jak na rodzaj sprzedaży akwizycyjnej, w której może zostać wmanipulowany w utratę czegoś bez udziału swojej woli, więc przerzuca odpowiedzialność na sąd, który przecież musi wydać korzystne dla niego orzeczenie. Jak widać, klienci często mają zgoła fałszywe przekonania nie tylko o mediacji, ale wielu aspektach otaczającej ich rzeczywistości. Dotyczy to też pełnomocników, którzy czasem demonizują rzekome zagrożenia, a nie dostrzegają korzyści płynących ze stosowania mediacji (co tłumaczy odpowiedzi dotyczące odradzania mediacji).

W toku dyskusji dodano kolejne bariery, dostrzegane przez uczestników Salonu takie jak: nieczytelne dla stron kwestie finansowania mediacji; rozdrobnienie przepisów prawnych regulujących mediację i skutkujący mniejszą estymą środowisk prawniczych; postrzeganie przez prawników mediacji jako zagrożenia dla ich interesów; programowe unikanie mediacji przez podmioty gospodarujące środkami publicznymi, banki i ubezpieczycieli.

Pracując w grupach uczestnicy wypracowali propozycje rozwiązań poprawiających obecny stan rzeczy, które przedstawię w kolejnym poście „Likwidujmy bariery w rozwoju mediacji!”.

A jakie WY – prawnicy i nie-prawnicy, czytelnicy tego bloga, dostrzegacie bariery stojące na drodze rozwoju mediacji w Polsce? Zapraszam do zamieszczania własnych spostrzeżeń w komentarzach!

Serdecznie zapraszam na kolejne spotkania – wstęp jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Kolejny „Salon mediatora” już 17 stycznia 2013 roku. Oto relacja z kolejnego, trzeciego już Salonu.cc photo by TheManfromUtah via flickr

Spodobał Ci się ten post?
Skomentuj go lub podziel się nim.

O autorze:  Michał Ryszard Wysocki - stały mediator sądowy, asesor notarialny.Jeśli podoba Ci się zawartość tego bloga, polub stronę Prawnik w mediacji na facebook'u - będziesz mieć na bieżąco dostęp do ciekawych treści nt. roli prawnika w mediacji.

poniedziałek, 19 listopada 2012

Co czyni mediatora?"W chwili obecnej mamy nadprodukcję mediatorów (sam ukończyłem szkolenie mediacyjne), w stosunku do realnego popytu na ich usługi" przeczytałem na jednym z blogów prawniczychTa wypowiedź (i do niej podobne) skłoniły mnie do napisania o tym, co według mnie czyni mediatora. 

Mam wrażenie, że w Polsce, wraz ze wzrostem zainteresowania mediacją w środowisku prawniczym, zaczyna krążyć bardzo fałszywy i nie mniej szkodliwy mit dotyczący tego, co należy (a raczej wystarczy) zrobić, żeby zostać mediatorem. Mit ten jest utrwalany przez wypowiedzi podobne do tej, którą przytoczyłem na wstępie. Czy mediatora rzeczywiście czyni 40-to godzinny kurs, których co raz więcej w ofertach uczelni wyższych, przeróżnych organizacji, a obecnie również samorządów prawniczych? 

Jedno szkolenie z mediacji, przy uwzględnieniu współczynnika zapamiętywania na poziomie 20% po upływie pierwszych 30 dni po odbyciu szkolenia, sprawia, że po takim szkoleniu możemy mówić jedynie o kandydacie na mediatora, a nie o mediatorze. W przypadku mediatorów, podobnie jak w zawodzie adwokata i radcy prawnego, kluczowym elementem decydującym o profesjonalnym wykonywaniu zawodu jest praktyka i ustawiczne doskonalenie, które w przypadku obydwu zawodów zaczyna się już na aplikacji. 
    
Bardzo często, w odniesieniu do mediatorów wskazuje się również na cechy osobowościowe, które decydują o tym, czy dana osoba sprawdzi się w roli mediatora. Wspomina się m.in o empatii, opanowaniu, cierpliwości, kreatywności. Te cechy są szalenie istotne przy pełnieniu roli mediatora i tak samo jak wiedza dotycząca mediacji, emocji, konfliktu i negocjacji muszą być nieustannie doskonalone. Czy zatem osoba, która odbyła 40-to godzinne szkolenie z zakresu mediacji jest mediatorem? Według mnie absolutnie nie.

Dlaczego opisany mit określiłem jako szkodliwy? Dlatego, że takie myślenie prowadzi do ukształtowania się w świadomości autorów tych wypowiedzi i części osób, które je czytają, błędnego wyobrażenia na temat tego, jak niewiele trzeba obecnie, żeby zostać mediatorem. To z kolei w naturalny sposób skutkuje kolejnym mitem, a mianowicie o nieskomplikowanej naturze mediacji (a to nie przyczynia się do budowania autorytetu mediatora), co może prowadzić do dwóch błędnych wniosków - o tym, że prawnik w zasadzie nie musi korzystać z usług zawodowych mediatorów, skoro sam posiada certyfikat, w którym jest napisane, że "odbył szkolenie z zakresu mediacji", jak również o tym, że usługi zawodowych mediatorów z założenia muszą być tanie. Atrakcyjność cenowa mediacji wynika nie z taniości usług mediatorów, a z szybkości (w zestawieniu z postępowaniem sądowym).         

Niech zatem przytoczona na wstępie wypowiedź (i do niej podobne) nie zwiodą tych, którzy myślą o tym, żeby odbyć szkolenie mediacyjne. Po takim szkoleniu, używając angielskiej terminologii, mamy raczej do czynienia z "wannabe mediator" niż z mediatorem. Mediatora nie czyni 40-to godzinny kurs! Jest to bardzo wymagające zajęcie i tak jak bycie radcą prawnym czy adwokatem wymaga praktyki i ustawicznego doskonalenia.

cc photo by image munky via flickr


Spodobał Ci się ten post?
Skomentuj go lub podziel się nim.

O autorze: Łukasz Łaniecki - dyplomowany mediator, negocjator, trener z zakresu zarządzania konfliktem. Autor bloga Pozasądowe Rozwiązywanie Sporów.


Jeśli podoba Ci się zawartość tego bloga, polub stronę Prawnik w mediacji na facebook'u - będziesz mieć na bieżąco dostęp do ciekawych treści nt. roli prawnika w mediacji.

środa, 14 listopada 2012

Mediacja a wyciek informacji wrażliwych dla postępowania sądowegoPowodem, dla którego niektórzy pełnomocnicy nie są skłonni wyrazić zgody na mediację bądź nie chcą sami jej proponować jest obawa przed tym, że w toku mediacji druga strona uzyska cenne informacje dotyczące strategii procesowej strony lub pozna jej słabe punkty. Jak przekonać takiego pełnomocnika do tego, aby jednak dał szansę mediacji?

Przede wszystkim obawa ta musi być w odpowiedni sposób zaadresowana. Jest kilka elementów, które należy uwzględnić rozmawiając z takim pełnomocnikiem: (a) rozumiem, że się obawiasz skorzystać z mediacji i z pewnością nie zamierzam wywierać presji, jeśli nie chcesz, (b) może jednak rozważysz możliwość podjęcia rozmów do momentu, w którym przestaniesz czuć się komfortowo - jeśli poczujesz, że to rozwiązanie Ci nie odpowiada, możesz w każdej chwili zrezygnować, (c) na każdym etapie mediacji, jeśli poczujesz, że są kwestie, które uważasz za kluczowe i wrażliwe, możemy przejść do rozmów na osobności i podczas tych rozmów będziemy mogli przedyskutować obawy związane z ujawnieniem danych faktów drugiej stronie i ustalimy wspólnie sposób dalszego procedowania odnośnie tych faktów, (d) w trakcie mediacji bardzo często dochodzi do wypracowania nowych możliwości (wykreowania nowej wartości), które na obecnym etapie mogą być dla stron niezauważalne - jeśli strony zdołają odbudować zaufanie, może się to okazać rozwiązaniem o wiele korzystniejszym niż walka w sądzie, e) w końcu i tak (po skierowaniu sprawy do sądu) druga strona dowie się, jaka jest wasza strategia procesowa, jakie są jej słabe strony, jakimi dysponujecie dowodami itd - teraz masz możliwość zdecydowania, które z tych faktów ujawnisz drugiej stronie, a które zachowasz dla siebie.

Istotne jest to, aby rozpocząć od zaadresowania obaw zgłaszanych przez pełnomocnika (a-c), ponieważ jeśli tego nie zrobimy, wówczas bardzo trudno będzie nam przekonać go do zalet mediacji. 

Oczywiście można również wspomnieć o poufności całego przebiegu mediacji. Rację będzie mieć jednak ten, kto zakwestionuje wagę tej zasady dla osoby, która obawia się wyjawienia drugiej stronie pewnych faktów. Po ujawnieniu takich faktów, nawet jeśli nie będzie można później skutecznie powołać się na tę okoliczność w sądzie, poufność nie sprawi, że druga stronie nie skorzysta z informacji uzyskanych w toku mediacji przygotowując swoją strategię procesową. Dlatego nie warto zbytnio podkreślać poufności w sytuacji, gdy ktoś zgłasza obawę wyjawienia pewnych informacji o sprawie drugiej stronie, ponieważ gwarancja jaką daje w tym zakresie zasada poufności mediacji może być iluzoryczna.

Kluczowe dla przekonania takiego pełnomocnika może się za to okazać zapewnienie mu komfortu podjęcia rozmów na jego warunkach odnośnie informacji i faktów wrażliwych. W toku mediacji będzie miał okazję wyważyć, czy jego obawy są nadal aktualne, czy może przestały takimi być z uwagi na to co wydarzyło się w trakcie mediacji - odbudowanie zaufania między stronami, a co za tym idzie większa skłonność do wymiany informacji, dzięki którym będzie można wspólnie wypracować rozwiązanie problemu. 

cc photo by cynicalview via flickr


Spodobał Ci się ten post?
Skomentuj go lub podziel się nim.

O autorze: Łukasz Łaniecki - dyplomowany mediator, negocjator, trener z zakresu zarządzania konfliktem. Autor bloga Pozasądowe Rozwiązywanie Sporów.


Jeśli podoba Ci się zawartość tego bloga, polub stronę Prawnik w mediacji na facebook'u - będziesz mieć na bieżąco dostęp do ciekawych treści nt. roli prawnika w mediacji.

środa, 7 listopada 2012

Propozycja mediacji jako wyraz słabości. Czy jest się czego obawiać?W zeszłym tygodniu pisałem o tym, czy i kiedy propozycja mediacji może być postrzegana jako wyraz słabości strony, która taką propozycję składa. Dzisiaj chciałbym skupić się na innej kwestii, a mianowicie odpowiedzieć na pytanie, jakie są konsekwencje tego, że druga strona odczyta moją propozycję dotyczącą przeprowadzenia mediacji jako moją słabość. Tydzień temu napisałem, że główną przyczyną występowania obaw związanych z proponowaniem mediacji jest niedostateczna wiedza na temat tego, czym jest mediacja. W konkluzji stwierdziłem, że prawnicy, którzy mają większą świadomość tego, czym jest mediacja, jaki jest jej przebieg i do jakich rozwiązań prowadzi, takich obaw nie zgłaszają. 

Co jednak w sytuacji, gdy pełnomocnik, który proponuje mediację ma tę świadomość, natomiast pełnomocnik strony przeciwnej jej nie ma? Sam przecież mogę sprawić jedynie, że moja świadomość mediacji wzrośnie, a już na świadomość pełnomocnika strony przeciwnej mam bardzo ograniczony wpływ. Oznacza to, że pomimo mojej większej świadomości w zakresie mediacji, nadal istnieje bardzo realna szansa (zagrożenie), że pełnomocnik drugiej strony będzie interpretował moją propozycję skierowania sprawy do mediacji jako moją słabość. Okazuje się więc, że do tanga trzeba dwojga, dwojga świadomych pełnomocników, którzy w taki sam sposób widzą mediację i swoją rolę w niej - wtedy nie ma raczej mowy o postrzeganiu propozycji pełnomocnika drugiej strony jako objawu słabości jego czy strony, którą reprezentuje.

Jakie zatem są dla mnie zagrożenia związane z tym, że złożyłem drugiej stronie propozycję skierowania sprawy do mediacji, a ta odczytała to jako wyraz mojej słabości? Odpowiedź jest prosta. Żadne. Odczytanie przez drugą stronę mojego zachowania jako wyrazu słabości strony, którą reprezentuję to jedynie sfera percepcji, postrzegania rzeczywistości przez pełnomocnika drugiej strony bądź samą stronę. Jeśli w mojej ocenie mam bardzo mocne dowody i argumenty (sprawa "broni się sama"), to jaki wpływ ma na to sposób postrzegania mojego zachowania przez pełnomocnika drugiej strony? Czy przez to moje dowody i argumenty tracą na sile? Nie. Co więcej, należałoby sobie zadać pytanie, czy postrzeganie mojej propozycji jako czegoś, co świadczy o mojej słabości to na pewno mój problem, bo według mnie jest dokładnie odwrotnie - jeśli jest to czyjś problem, to z pewnością nie mój, a drugiej strony. Wszyscy wiemy, że niedocenienie siły przeciwnika może drogo kosztować. Wówczas łatwiej stracić czujność - poczucie naszej nieomylności wzrasta, czujemy się zbyt pewnie. 

W ostatecznym rozrachunku decydując się na złożenie drugiej stronie propozycji skierowania sprawy do mediacji nic nie tracimy, bo albo A/ nie przyjmie naszej propozycji i będzie uważać, że jest stroną silniejszą w sporze (co może zwrócić się przeciwko niej), albo B/ przyjmie propozycję skierowania sprawy do mediacji, a jej postrzeganie naszej pozycji jako słabszej może mieć jedynie wpływ na sposób, w jaki będzie ona się zachowywać na początku mediacji - w jej toku postrzeganie to zapewne ulegnie zmianie, jeśli są argumenty, które przemawiają na naszą korzyść.

cc photo by Rebecca L. Daily via flickr


Spodobał Ci się ten post?
Skomentuj go lub podziel się nim.

O autorze: Łukasz Łaniecki - dyplomowany mediator, negocjator, trener z zakresu zarządzania konfliktem. Autor bloga Pozasądowe Rozwiązywanie Sporów.


Jeśli podoba Ci się zawartość tego bloga, polub stronę Prawnik w mediacji na facebook'u - będziesz mieć na bieżąco dostęp do ciekawych treści nt. roli prawnika w mediacji.

środa, 31 października 2012

Propozycja mediacji jako wyraz słabości. Mit czy prawda?Propozycja skierowania sprawy do mediacji przez część prawników interpretowana jest jako wyraz słabości drugiej strony. Dotyczy to przede wszystkim prawników, którzy dotąd nie mieli okazji korzystać z mediacji, ponieważ wśród tych, którzy z niej korzystali taka obawa nie występuje. 

W tych dwóch początkowych zdaniach niniejszego wpisu ukryta jest odpowiedź na pytanie, dlaczego prawnicy postrzegają propozycję skierowania sprawy do mediacji jako słabość tego, kto taką propozycję składa. Dlatego, że nie wiedzą czym jest mediacja i co dzieje się w mediacji. Większość z nich, zanim dowie się czegoś więcej na temat mediacji, bądź (co jeszcze lepsze) sama doświadczy mediacji, gotowa jest postawić znak równości pomiędzy słowem mediacja a ugoda. I tu dochodzimy do sedna problemu. Zgodnie z art. 917 kodeksu cywilnego "przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać.".

Jak widać, w kodeksowej definicji ugody, uchylenie niepewności co do roszczeń wynikających z danego stosunku prawnego pojawia się na pierwszym miejscu. Nic dziwnego zatem, że propozycja wszczęcia mediacji w świadomości wielu prawników (dla których jej synonimem jest ugoda) funkcjonuje jako coś, co oznacza słabość argumentacji a więc i niepewność roszczeń.

O tym jakie są różnice pomiędzy ugodą (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) a porozumieniem zawieranym w wyniku przeprowadzenia mediacji pisaliśmy niedawno na blogu. Przede wszystkim w mediacji możliwe jest wytworzenie nowej wartości, poprzez dotarcie do interesów stron możliwe jest ich zaspokojenie w inny sposób niż jedynie poprzez zwykły podział przedmiotu sporu (najczęściej kwoty pieniężnej), możliwe i częste są rozwiązania o wiele bardziej kreatywne - coś, co w przypadku ugody, w jej najbardziej powszechnym rozumieniu, jest osiągalne jedynie wyjątkowo (jeśli w ogóle).

Dlaczego zatem większa świadomość tego, czym jest mediacja, jaki jest jej przebieg i do jakich rozwiązań prowadzi, powoduje, że u prawników znikają obawy związane z jej proponowaniem drugiej stronie? Dlatego, że wśród świadomych prawników ta obawa zostaje zastąpiona innym zestawem skojarzeń. Dla prawnika, który wie, czym jest, a czym nie jest mediacja, otrzymanie od prawnika drugiej strony propozycji przeprowadzenia mediacji jest równoznaczne z odebraniem od niego/niej następujących komunikatów:

  • mnie jako prawnikowi zależy na tym, aby mój klient był zadowolony z usług, które świadczę na jego rzecz, dlatego chcę aby otrzymał najlepsze rozwiązanie z możliwych
  • mojemu klientowi zależy na relacji z twoim klientem, chce dalej ją podtrzymywać
  • mój klient w dalszym ciągu widzi w twoim kliencie partnera do rozmów
  • mój klient zamierza wysłuchać twojego klienta (skoro zdaje sobie sprawę z tego, czym jest mediacja i godzi się na nią, to tak właśnie jest)  
  • mój klient szanuje twojego klienta (zdaje sobie sprawę i akceptuje, że on też może mieć swoje racje, powody itd.)
  • mój klient ceni czas i pieniądze 
  • mój klient ceni czas i pieniądze drugiej strony
  • mojemu klientowi zależy na rozwiązaniu problemu, a nie na ustalaniu, kto ma rację i w jakim ułamku
  • mój klient wychodzi z założenia, że konflikt nie musi oznaczać bezwzględnej walki a może przynieść jeszcze korzyść obu stronom
  • ja jako prawnik czuję się pewnie w mediacji i chętnie przystąpię do rozmów.

Czasami mówi się, że sposobami na wyeliminowanie opisanej tu obawy związanej z proponowaniem mediacji mogą być: klauzula umowna o mediacji na wypadek sporu albo powołanie się na to, że inicjatywa przeprowadzenia mediacji nie pochodzi od żadnej ze stron (ktoś ją podsunął).
Dla mnie obydwa powyższe przykłady to jedynie wymówki, dlaczego sięgam po mediację w konkretnym przypadku i skuteczność takiej wymówki odnosi się też tylko do tego konkretnego przypadku - jeśli z jakichś przyczyn później nie będę uczestniczył w mediacji jako pełnomocnik i nie dowiem się, na czym ona polega, to ta sama obawa pojawi się znowu przy innej sprawie. Prawdziwym kluczem do pozbycia się wskazanej na wstępie obawy również na przyszłość w dalszym ciągu będzie poznanie istoty mediacji, co nie stanie się wyłącznie poprzez powołanie się np. na klauzulę umowną.

cc image by Aidan Jones via flickr


Spodobał Ci się ten post?
Skomentuj go lub podziel się nim.

O autorze: Łukasz Łaniecki - dyplomowany mediator, negocjator, trener z zakresu zarządzania konfliktem. Autor bloga Pozasądowe Rozwiązywanie Sporów.


Jeśli podoba Ci się zawartość tego bloga, polub stronę Prawnik w mediacji na facebook'u - będziesz mieć na bieżąco dostęp do ciekawych treści nt. roli prawnika w mediacji.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...