czwartek, 11 października 2012

Oczekiwania prawników


Co prawnicy myślą o mediatorach? Jakie są oczekiwania mediatorów wobec sędziów? Czy sędziowie wierzą w mediację? Co można zrobić, żeby prawnicy „intuicyjnie” zmierzali do mediacji? Na te i podobne im pytania próbowano odpowiedzieć podczas „Salonu mediatora”, który odbył się w Gdańsku. Krótkie sprawozdanie z tego wydarzenia zostało przedstawione tu: „Salon mediatora – cz.1”. 

Oto zestawienie oczekiwań z podziałem na grupy (prawnicy, sędziowie, mediatorzy) oraz na kategorie: postulaty oraz spodziewane efekty.

    PRAWNICY
    Postulaty:
1 – szkolenie z technik mediacyjnych dla prawników;
2 – poznanie psychologicznych aspektów prowadzenia mediacji;
3 – ujednolicenie formalnej strony mediacji (gł. protokółu i ugody);
4 – usystematyzowanie statusu prawnego mediacji;

    Spodziewane efekty:
1 – lepsza umiejętność przekazania wiedzy o mediacji klientowi;
2 – wymiana wiedzy i doświadczeń z mediatorami;
3 – zintegrowanie środowisk prawniczych i mediacyjnych;
4 – promowanie mediacji w środowiskach prawniczych;

Z wypowiedzi większości prawników obecnych na „Salonie mediatora” można było wywnioskować, że w głównej mierze są zainteresowani poznaniem tajników mediacji aby sami mogli stać się kompetentnymi mediatorami (świadczą o tym głównie postulaty 1-3). Prawnicy są także zainteresowanie większą czytelnością mediacji i mediatorów. Chcą widzieć większe oparcie tej instytucji w przepisach prawa oraz móc poznać i w rzetelny sposób ocenić przydatność kompetencji poszczególnych mediatorów dla konkretnej kategorii spraw (o czym świadczy postulat 4 oraz spodziewane efekty 2 i 3).

    SĘDZIOWIE
    Postulaty:
1 – wypracowanie metod skutecznego przekonywania stron i pełnomocników do mediacji;
2 – zwiększenie ilości prawidłowo sporządzanych ugód mediacyjnych;
3 – ujednolicenie praktyki mediacyjnej;
4 – umożliwienie dialogu mediatorów z sędziami;

    Spodziewane efekty:
1 – zwiększenie ilości spraw kierowanych do mediacji;
2 – zwiększenie ilości zatwierdzanych ugód;
3 – wdrażanie mediacji już na wstępnym etapie konfliktu;
4 – lepsza współpraca środowisk;

Poglądy sędziów wskazują, że w główny nacisk kładą oni na skorzystanie z możliwości rzeczywistego odciążenia sądów przez mediację. Nie tylko w wymiarze kierowania większej ilości spraw, ale także skuteczności samej mediacji tak, aby zawierane ugody nadawały się do zatwierdzania (świadczą o tym postulaty 1 – 3 oraz spodziewane efekty 1 – 3). Jednym z kluczy do tego stanu ma być możliwość dialogu z mediatorami, dzięki czemu oba środowiska poznają swoje potrzeby i będą dzielić się doświadczeniami (postulat 4 i spodziewany efekt 4).
Sędziowie w przeciwieństwie do prawników w ogóle nie odnieśli się do kwestii większego lub czytelniejszego uregulowania legislacyjnego mediacji. Oznacza to, że obecny stan prawny uznają za wystarczający dla sprawnego funkcjonowania mediacji.

    MEDIATORZY
    Postulaty:
1 – analiza barier przy kierowaniu spraw do mediacji;
2 – analiza przypadków mediacji („case study”);
3 – konsolidacja środowisk;
4 – usystematyzowanie formalnej strony mediacji (gł. protokółu i ugody);

    Spodziewane efekty:
1 – zwiększenie ilości spraw kierowanych do mediacji;
2 – rozwój zawodowy w oparciu o wspólną analizę przypadków;
3 – stałe forum współpracy środowisk;
4 – ujednolicenie dokumentacji mediacyjnej;

Mediatorzy, podobnie jak sędziowie za priorytet uważają zwiększenie ilości spraw kierowanych do mediacji, a klucza do osiągnięcia tego stanu upatrują w zrozumieniu i eliminacji obecnych przeszkód (postulat 1 i spodziewany efekt 1). Duży nacisk położony został na samorozwój, co przy założeniu większej integracji środowisk ma wzbogacić nie tylko samych mediatorów, ale też umożliwić takie doskonalenie prawnikom i sędziom (postulat 2 i 3 oraz spodziewane efekty 2 i 3).

PODSUMOWANIE
Wspólnym mianownikiem dla wszystkich środowisk jest budująca chęć wzajemnego poznania się i integracji. Panuje zgodność, że współpraca wszystkich ogniw to warunek nieodzowny dla sprawnego rozwoju mediacji. Interesującą wszystkich kwestią jest ujednolicenie formalnej strony mediacji, co pozwoli zarówno stronom, ich pełnomocnikom jak i sędziom z większą dozą przewidywalności podchodzić do mediacji. W tym kontekście wszystkie środowiska położyły nacisk na prawidłowość formułowania ugód tak, aby mogły być one zatwierdzone przez sąd (co jest szczególnie istotne, jeśli taka ugoda ma stać się tytułem wykonawczym).

Po lekturze gdańskich doświadczeń przyszedł czas aby zapytać:
Jakie Wy - prawnicy i nie-prawnicy - macie oczekiwania względem mediacji?cc photo by michael.stambaugh via flickr

Spodobał Ci się ten post?
Skomentuj go lub podziel się nim.

O autorze:  Michał Ryszard Wysocki - stały mediator sądowy, asesor notarialny.Jeśli podoba Ci się zawartość tego bloga, polub stronę Prawnik w mediacji na facebook'u - będziesz mieć na bieżąco dostęp do ciekawych treści nt. roli prawnika w mediacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...