piątek, 28 grudnia 2012

Dodatkowe elementy w klauzulach umownych na wypadek sporu


W poprzednim tygodniu mowa była o tym, jak zredagować klauzulę umowną na wypadek sporu, która zwiększy szanse stron na rozwiązanie polubowne. Przedstawiliśmy krok po kroku najważniejsze elementy takiej klauzuli i wskazaliśmy przykładowe zapisy umowne. W niniejszym wpisie wskażemy, jakie dodatkowe zapisy można wprowadzić do klauzul umownych na wypadek sporu.

Zainicjowanie negocjacji/ mediacji
Strony mogą już w umowie opisać szczegółowo kolejne czynności, jakie należy przedsiębrać w związku z zaistniałym sporem. Dzięki temu będą miały pewność, że negocjacje / mediacje nie okażą się jedynie pustym sloganem.

"1. W przypadku zaistnienia sporu, którego nie udało się rozwiązać poprzez zwykłe starania stron, każda ze stron ma prawo zainicjować negocjacje wysyłając do drugiej strony pismo, w którym wskaże możliwie dokładnie: (a) przedmiot sporu, (b) zwięzły opis dotychczasowych stanowisk obydwu stron i argumentacji, (c) imię i nazwisko oraz funkcję osoby, która będzie reprezentować tę stronę w rozmowach oraz osób, które oprócz niej będą brały udział w rozmowach. W ciągu ... dni od doręczenia pisma drugiej stronie, strona ta udzieli pisemnej odpowiedzi, w której, w analogiczny sposób, przedstawi punkty a-c. W ciągu ... dni od doręczenia pierwszego pisma w sprawie negocjacji, osoby wyznaczone przez strony do prowadzenia rozmów spotkają się w uzgodnionym czasie i miejscu w celu przeprowadzenia negocjacji.
2. O ile reprezentanci stron uczestniczący w negocjacjach nie dokonają innych ustaleń na piśmie, negocjacje, o których mowa w niniejszej umowie zakończą się na tym jednym spotkaniu, wskazanym w punkcie poprzednim. Jeśli strony nie zdecydują się na kontynuowanie negocjacji, nie wyklucza to wznowienia bądź rozpoczęcia negocjacji w przyszłości."

"W przypadku sporu, którego nie udało się zakończyć w toku negocjacji pomiędzy stronami bądź co do którego jedna ze stron odmówiła udziału w negocjacjach, każda ze stron ma prawo zainicjować mediację wysyłając do wybranego przez strony mediatora (z kopią do drugiej strony) wniosek, w którym wskaże możliwie dokładnie przedmiot sporu oraz swoje oczekiwania względem drugiej strony."

Udział w mediacji  
Warto również, podobnie jak w przypadku negocjacji, podkreślić cel spotkań mediacyjnych i zawrzeć w umowie wzajemne zobowiązanie do działania w mediacji w dobrej wierze.

"Strony deklarują, że występując w mediacji działać będą w dobrej wierze, w celu zakończenia powstałego pomiędzy nimi sporu."

Poufność negocjacji/ mediacji
Poufność pertraktacji ugodowych, negocjacji i mediacji jest zasadą, która wynika z zasad etyki obowiązujących radców prawnych i adwokatów oraz, w odniesieniu do mediatorów, z kodeksu postępowania cywilnego. Dodatkowo, w odniesieniu do mediacji, kodeks postępowania cywilnego stanowi, że bezskuteczne jest powoływanie się w toku postępowania przed sądem lub sądem polubownym na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym.

Warto jednak wskazać w umowie, że także strony tych rozmów zobowiązane są do zachowania poufności.

"1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich ofert, obietnic i innych oświadczeń, wyrażonych na piśmie bądź w innej formie, które były częścią negocjacji / mediacji, bez względu na to, czy pochodziły one bezpośrednio od stron, od ich pełnomocników, doradców, pracowników czy innych osób biorących udział w tych rozmowach. W szczególności tego typu informacje nie mogą być wykorzystane w celu innym niż do osiągnięcia porozumienia co do zaistniałego pomiędzy stronami sporu bez konieczności skierowania sprawy do sądu powszechnego bądź polubownego. 
2. Powyższe nie dotyczy informacji, które są już powszechnie dostępne, oraz do których wyjawienia strona zobowiązana jest na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu bądź ostatecznej decyzji administracyjnej."

Określenie momentu skierowania sprawy do sądu
"1. Sprawę, która zgodnie z niniejszą umową została skierowana do mediacji, każda ze stron może skierować do sądu powszechnego / polubownego, jednakże nie wcześniej niż po zakończeniu pierwszej sesji mediacyjnej albo po upływie ... dni od złożenia wniosku o mediację, w zależności od tego, co nastąpi najpierw ("Data Końcowa"). Mediacja może być kontynuowana także po skierowaniu sprawy przez którąkolwiek ze stron do sądu powszechnego / polubownego, o ile obie strony wyrażą taką wolę.
2. Strony wzajemnie deklarują, że przed upływem Daty Końcowej wskazanej w punkcie poprzednim żadna z nich nie skieruje sprawy do sądu powszechnego/ polubownego, za wyjątkiem wniosków związanych z zabezpieczeniem powództwa / dowodu / ogłoszeniem upadłości." 

cc photo by colemama / flickr


Spodobał Ci się ten post?
Skomentuj go lub podziel się nim.

O autorze: Łukasz Łaniecki - dyplomowany mediator, negocjator, trener z zakresu zarządzania konfliktem. Autor bloga Pozasądowe Rozwiązywanie Sporów.


Jeśli podoba Ci się zawartość tego bloga, polub stronę Prawnik w mediacji na facebook'u - będziesz mieć na bieżąco dostęp do ciekawych treści nt. roli prawnika w mediacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...